OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

기본 정보
상품명 9월 7일 발매 소식
브랜드 YEARS AGO
저널부제목 발매 브랜드 : Years Ago, Yrs
저널날짜 7 - Sep - 2023
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
9월 7일 발매 소식 수량증가 수량감소 0 (  0)
합계 0 (0개)

고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.  

무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.  
주문시 입력한 입금자명과 실제입금자의 성명이 반드시 일치하여야 하며, 1일 이내로 입금을 하셔야 하며 입금되지 않은 주문은 자동취소 됩니다.

 • 소재 및 관리
  소재 및 관리
  사이즈
  배송 및 교환/반품
  영업일 기준 약 2~3일 소요
  기본 배송비 3,000원 / 5만원 이상 구매시, 무료배송
  제주 지역의 경우 추가 배송비 3,000원

  단, 상품 종류 및 지역 상황에 따라 배송이 다소 지연될 수 있습니다.


  교환 및 반품 주소
  - [04052] 서울특별시 마포구 와우산로 161 (서교동) 성경빌딩 지하 1층


  교환 안내

  1 제품 수령 , 온라인스토어 [my page- order]에서 교환 혹은 반품 접수 부탁드립니다.

  2 CJ 대한통운 (1588-1255) 직접 반품 접수 진행 부탁드립니다. 

  3 제품 수령일 다음날로부터 7 이내에 본사로 제품이 도착이 되어야 정상적인 교환  환불이 가능합니다. 문의 절차 없이 교환  반품을 진행해주신 경우 재반송 처리됩니다.


  [교환  반품이 불가한 경우]


  - 상품의   라벨을 제거한 경우

  - 상품 착용  세탁, 수선을  경우

  - 고의로 제품을 훼손한 경우

  - 교환  반품 기한이 지난 경우

  - 배송받은 박스 포장 상태가 아닌 제품이 훼손될 가능성이 있는 포장 상태로 반품을 보낸 경우


  4 단순 변심으로 인한 교환  반품의 경우 상품 반송비용은 고객님께서 부담해주셔야합니다.(색상  사이즈교환)

  5 제품의 결함  자사 실수로 교환  반품이 이루어지는 경우 배송비는 모두 자사에서 부담합니다.


 • 사이즈
  소재 및 관리
  사이즈
  배송 및 교환/반품
  영업일 기준 약 2~3일 소요
  기본 배송비 3,000원 / 5만원 이상 구매시, 무료배송
  제주 지역의 경우 추가 배송비 3,000원

  단, 상품 종류 및 지역 상황에 따라 배송이 다소 지연될 수 있습니다.


  교환 및 반품 주소
  - [04052] 서울특별시 마포구 와우산로 161 (서교동) 성경빌딩 지하 1층


  교환 안내

  1 제품 수령 , 온라인스토어 [my page- order]에서 교환 혹은 반품 접수 부탁드립니다.

  2 CJ 대한통운 (1588-1255) 직접 반품 접수 진행 부탁드립니다. 

  3 제품 수령일 다음날로부터 7 이내에 본사로 제품이 도착이 되어야 정상적인 교환  환불이 가능합니다. 문의 절차 없이 교환  반품을 진행해주신 경우 재반송 처리됩니다.


  [교환  반품이 불가한 경우]


  - 상품의   라벨을 제거한 경우

  - 상품 착용  세탁, 수선을  경우

  - 고의로 제품을 훼손한 경우

  - 교환  반품 기한이 지난 경우

  - 배송받은 박스 포장 상태가 아닌 제품이 훼손될 가능성이 있는 포장 상태로 반품을 보낸 경우


  4 단순 변심으로 인한 교환  반품의 경우 상품 반송비용은 고객님께서 부담해주셔야합니다.(색상  사이즈교환)

  5 제품의 결함  자사 실수로 교환  반품이 이루어지는 경우 배송비는 모두 자사에서 부담합니다.


 • 배송 및 교환/반품
  소재 및 관리
  사이즈
  배송 및 교환/반품
  영업일 기준 약 2~3일 소요
  기본 배송비 3,000원 / 5만원 이상 구매시, 무료배송
  제주 지역의 경우 추가 배송비 3,000원

  단, 상품 종류 및 지역 상황에 따라 배송이 다소 지연될 수 있습니다.


  교환 및 반품 주소
  - [04052] 서울특별시 마포구 와우산로 161 (서교동) 성경빌딩 지하 1층


  교환 안내

  1 제품 수령 , 온라인스토어 [my page- order]에서 교환 혹은 반품 접수 부탁드립니다.

  2 CJ 대한통운 (1588-1255) 직접 반품 접수 진행 부탁드립니다. 

  3 제품 수령일 다음날로부터 7 이내에 본사로 제품이 도착이 되어야 정상적인 교환  환불이 가능합니다. 문의 절차 없이 교환  반품을 진행해주신 경우 재반송 처리됩니다.


  [교환  반품이 불가한 경우]


  - 상품의   라벨을 제거한 경우

  - 상품 착용  세탁, 수선을  경우

  - 고의로 제품을 훼손한 경우

  - 교환  반품 기한이 지난 경우

  - 배송받은 박스 포장 상태가 아닌 제품이 훼손될 가능성이 있는 포장 상태로 반품을 보낸 경우


  4 단순 변심으로 인한 교환  반품의 경우 상품 반송비용은 고객님께서 부담해주셔야합니다.(색상  사이즈교환)

  5 제품의 결함  자사 실수로 교환  반품이 이루어지는 경우 배송비는 모두 자사에서 부담합니다.


재입고 알림신청
9월 7일 발매 소식
YEARS AGO
발매 브랜드 : Years Ago, Yrs
7 - Sep - 2023

2023년 9월 7일 발매 소식을 안내드립니다.
공개 예정: 오후 6시,  온/오프라인 동시 발매


Years Ago - 총 4 Sku

1. Old Washed Tactical Vest (ECP Garment Process)
  - Dusty Olive, Dusty Navy, Dusty Black / M,L
2. One Washed 6PK Denim Pants (ECP Garment Process)
  - Indigo / M,L


Yrs - 총 4 Sku

1. Poika Bleached Washed Denim Shirt Classic Fit (ECP Garment Process)
  - Snow / S,M,L
2. 21W Corduroy Washed Work Pants (ECP Garment Process)
  - French Blu, CornFlower, Navy / M,L
최근본상품