OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

Ed Robert Judson

모델명 : BO1Y-WL-18
소재 : FLAT OIL SMOOTH COW LEATHER WITH "KRAUSE" BINDER BRACKET AND "riri" ZIPPER
2021 Collection

독일 "KRAUSE" 사의 바인더 브라켓을 사용한 지갑으로, 바인더식으로 내부의 코인케이스와 카드케이스를 탈착할 수 있어 취향에 맞게 다양하게 활용할 수 있습니다.

기본 정보
상품명 BUND - HALF WALLET 18 PURPLE
브랜드 Ed Robert Judson
판매가 388,000 재입고 알림 SMS
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
COLOR

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
BUND - HALF WALLET 18 PURPLE 수량증가 수량감소 388000 (  3880)
합계 0 (0개)

Ed Robert Judson 2023 Collection

 • 소재 및 관리
  소재 및 관리
  사이즈
  배송 및 교환/반품

  FLAT OIL SMOOTH COW LEATHER

  WITH "KRAUSE" BINDER BRACKET AND "riri" ZIPPER


  H:  11CM

  W: 11CM

  배송안내


  영업일 기준 약 2~3일 소요

  기본 배송비 3,000원 / 5만원 이상 구매시, 무료배송

  제주 지역의 경우 추가 배송비 3,000원


  단, 상품 종류 및 지역 상황에 따라 배송이 다소 지연될 수 있습니다.


  교환안내


  1. 제품 수령 후, 온라인 스토어  ORDER 에서 교환 혹은 반품 접수 부탁드립니다.

  2. CJ 대한통운 (1588-1255)로 직접 반품 접수 진행을 해주셔야 수거가 진행됩니다.

  3. 제품 수령일 다음날로부터 7일 이내에 본사로 제품이 도착되어야 정상적인 교환 및 환불이 가능합니다.

  4. 문의 절차 없이 교환 및 반품을 진행해주신 경우 재반송 처리됩니다.  교환 및 반품이 불가한 경우


  - 상품의 택 및 라벨을 제거한 경우

  - 상품 착용 및 세탁, 수선을 한 경우

  - 고의로 제품을 훼손한 경우

  - 교환 및 반품 기한이 지난 경우

  - 배송받은 박스 포장 상태가 아닌 제품이 훼손될 가능성이 있는 포장 상태로 반품을 보낸 경우  5. 단순 변심으로 인한 교환 및 반품의 경우 반송비용은 고객님께서 부담해주셔야 합니다. (색상 및 사이즈 교환)

  6. 제품의 결함 등 자사 실수로 교환 및 반품이 이루어지는 경우 배송비는 모두 자사에서 부담합니다.

  7. 환불시, 반품 확인 여부와 제품 상태를 확인한 후 문제가 없을시 3 영업일 이내에 결제금액을 환불해드립니다.

  8. 신용카드로 결제하신 경우는 신용카드 승인을 취소하여 결제대금이 청구되지 않게 합니다. 단, 신용카드 결제일자에 맞추어 대금이 청구 될 수 있으면, 익월 신용카드 대금 청구시 카드사에서 환급처리 됩니다.
  교환 및 반품 배송비 안내

  - 교환 왕복 배송비 : 6,000원

  - 반품 배송비 : 3,000원 (최초 결제시, 무료 배송건일 경우 6,000원)

  - 타 택배사를 이용하여 보내실 경우, '선불' 로 보내주시면 됩니다.  택배비 입금계좌

  국민 032901-04-309868 주식회사 모던애니멀  교환 및 반품 주소

  서울시 마포구 와우산로 161 지하 1


 • 사이즈
  소재 및 관리
  사이즈
  배송 및 교환/반품

  FLAT OIL SMOOTH COW LEATHER

  WITH "KRAUSE" BINDER BRACKET AND "riri" ZIPPER


  H:  11CM

  W: 11CM

  배송안내


  영업일 기준 약 2~3일 소요

  기본 배송비 3,000원 / 5만원 이상 구매시, 무료배송

  제주 지역의 경우 추가 배송비 3,000원


  단, 상품 종류 및 지역 상황에 따라 배송이 다소 지연될 수 있습니다.


  교환안내


  1. 제품 수령 후, 온라인 스토어  ORDER 에서 교환 혹은 반품 접수 부탁드립니다.

  2. CJ 대한통운 (1588-1255)로 직접 반품 접수 진행을 해주셔야 수거가 진행됩니다.

  3. 제품 수령일 다음날로부터 7일 이내에 본사로 제품이 도착되어야 정상적인 교환 및 환불이 가능합니다.

  4. 문의 절차 없이 교환 및 반품을 진행해주신 경우 재반송 처리됩니다.  교환 및 반품이 불가한 경우


  - 상품의 택 및 라벨을 제거한 경우

  - 상품 착용 및 세탁, 수선을 한 경우

  - 고의로 제품을 훼손한 경우

  - 교환 및 반품 기한이 지난 경우

  - 배송받은 박스 포장 상태가 아닌 제품이 훼손될 가능성이 있는 포장 상태로 반품을 보낸 경우  5. 단순 변심으로 인한 교환 및 반품의 경우 반송비용은 고객님께서 부담해주셔야 합니다. (색상 및 사이즈 교환)

  6. 제품의 결함 등 자사 실수로 교환 및 반품이 이루어지는 경우 배송비는 모두 자사에서 부담합니다.

  7. 환불시, 반품 확인 여부와 제품 상태를 확인한 후 문제가 없을시 3 영업일 이내에 결제금액을 환불해드립니다.

  8. 신용카드로 결제하신 경우는 신용카드 승인을 취소하여 결제대금이 청구되지 않게 합니다. 단, 신용카드 결제일자에 맞추어 대금이 청구 될 수 있으면, 익월 신용카드 대금 청구시 카드사에서 환급처리 됩니다.
  교환 및 반품 배송비 안내

  - 교환 왕복 배송비 : 6,000원

  - 반품 배송비 : 3,000원 (최초 결제시, 무료 배송건일 경우 6,000원)

  - 타 택배사를 이용하여 보내실 경우, '선불' 로 보내주시면 됩니다.  택배비 입금계좌

  국민 032901-04-309868 주식회사 모던애니멀  교환 및 반품 주소

  서울시 마포구 와우산로 161 지하 1


 • 배송 및 교환/반품
  소재 및 관리
  사이즈
  배송 및 교환/반품

  FLAT OIL SMOOTH COW LEATHER

  WITH "KRAUSE" BINDER BRACKET AND "riri" ZIPPER


  H:  11CM

  W: 11CM

  배송안내


  영업일 기준 약 2~3일 소요

  기본 배송비 3,000원 / 5만원 이상 구매시, 무료배송

  제주 지역의 경우 추가 배송비 3,000원


  단, 상품 종류 및 지역 상황에 따라 배송이 다소 지연될 수 있습니다.


  교환안내


  1. 제품 수령 후, 온라인 스토어  ORDER 에서 교환 혹은 반품 접수 부탁드립니다.

  2. CJ 대한통운 (1588-1255)로 직접 반품 접수 진행을 해주셔야 수거가 진행됩니다.

  3. 제품 수령일 다음날로부터 7일 이내에 본사로 제품이 도착되어야 정상적인 교환 및 환불이 가능합니다.

  4. 문의 절차 없이 교환 및 반품을 진행해주신 경우 재반송 처리됩니다.  교환 및 반품이 불가한 경우


  - 상품의 택 및 라벨을 제거한 경우

  - 상품 착용 및 세탁, 수선을 한 경우

  - 고의로 제품을 훼손한 경우

  - 교환 및 반품 기한이 지난 경우

  - 배송받은 박스 포장 상태가 아닌 제품이 훼손될 가능성이 있는 포장 상태로 반품을 보낸 경우  5. 단순 변심으로 인한 교환 및 반품의 경우 반송비용은 고객님께서 부담해주셔야 합니다. (색상 및 사이즈 교환)

  6. 제품의 결함 등 자사 실수로 교환 및 반품이 이루어지는 경우 배송비는 모두 자사에서 부담합니다.

  7. 환불시, 반품 확인 여부와 제품 상태를 확인한 후 문제가 없을시 3 영업일 이내에 결제금액을 환불해드립니다.

  8. 신용카드로 결제하신 경우는 신용카드 승인을 취소하여 결제대금이 청구되지 않게 합니다. 단, 신용카드 결제일자에 맞추어 대금이 청구 될 수 있으면, 익월 신용카드 대금 청구시 카드사에서 환급처리 됩니다.
  교환 및 반품 배송비 안내

  - 교환 왕복 배송비 : 6,000원

  - 반품 배송비 : 3,000원 (최초 결제시, 무료 배송건일 경우 6,000원)

  - 타 택배사를 이용하여 보내실 경우, '선불' 로 보내주시면 됩니다.  택배비 입금계좌

  국민 032901-04-309868 주식회사 모던애니멀  교환 및 반품 주소

  서울시 마포구 와우산로 161 지하 1


재입고 알림신청

Ed Robert Judson

모델명 : BO1Y-WL-18
소재 : FLAT OIL SMOOTH COW LEATHER WITH "KRAUSE" BINDER BRACKET AND "riri" ZIPPER
2021 Collection

독일 "KRAUSE" 사의 바인더 브라켓을 사용한 지갑으로, 바인더식으로 내부의 코인케이스와 카드케이스를 탈착할 수 있어 취향에 맞게 다양하게 활용할 수 있습니다.

리뷰

REVIEW

게시물이 없습니다

Q&A