OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

온라인 멤버십 혜택

apart from that 의 다양한 멤버십 혜택을 경험해 보세요.
회원등급은 3년간 누적된 실 결제금액에 따라 매달 1일 조정됩니다.
(적립금 사용 및 적립은 온/오프라인 별도로 운영됩니다.)


 • WHITE
  200만원 미만

  신규 가입시,
  10,000원 적립금 지급
  구매 금액의 1% 적립
  생일 축하 2만원 쿠폰 지급

 • GREEN
  200만원 이상 500만원 미만

  상시 3% 할인
  구매 금액의 2% 적립
  생일 축하 5만원 쿠폰 지급
  프라이빗 세일 초청

 • RED(VIP)
  500만원 이상 800만원 미만

  상시 5% 할인
  구매 금액의 3% 적립
  생일 축하 7만원 쿠폰 지급
  프라이빗 세일 초청

  VIP 추가혜택

  연말 기프트제공, 무료 배송 및 무료 반품
  단순 변심으로 인한 교환시 1회 무료(1개의 주문건에 대한)

 • BLACK(VVIP)
  800만원 이상

  상시 10% 할인
  구매 금액의 5% 적립
  생일 축하 10만원 쿠폰 지급
  프라이빗 세일 초청

  VIP 추가혜택

  연말 기프트제공, 무료 배송 및 무료 반품
  단순 변심으로 인한 교환시 1회 무료(1개의 주문건에 대한)

오프라인 멤버십 혜택

오프라인에서만 제공되는 멤버십 혜택을 안내드립니다.
오프라인 스토어는 상시 10% 할인 혜택을 제공합니다. (일부 브랜드 제외)
먼슬리(Monthly) 쿠폰은 분기별로 발행되며, 등급별로 차등 지급됩니다.


 • WHITE
  200만원 미만

  구매 금액의 1% 적립
  10% 생일 축하쿠폰 발급
  분기별 먼슬리 쿠폰 발급

 • GREEN
  200만원 이상 500만원 미만

  구매 금액의 2% 적립
  10% 생일 축하쿠폰 발급
  분기별 먼슬리 쿠폰 발급

 • RED(VIP)
  500만원 이상 800만원 미만

  구매 금액의 3% 적립
  10% 생일 축하쿠폰 발급
  분기별 먼슬리 쿠폰 발급

 • BLACK(VVIP)
  800만원 이상

  구매 금액의 5% 적립
  10% 생일 축하쿠폰 발급
  분기별 먼슬리 쿠폰 발급

안내사항

23년 12월 부로, 온/오프라인 멤버십은 별도로 운영됩니다.
적립금 사용 및 적립 또한 별도로 운영되는 점 참고부탁드립니다.
본 회원 등급 및 적립금은 타인에게 양도가 불가하며, 부정적인 방법을 통한 리셀, 그 외 다른 부정적인 방법으로 누적한 실적으로 의심되는 경우, 주어진 회원 등급에 대한 모든 혜택이 회수 조치 될 수 있음을 안내드립니다.

최근본상품