OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

기본 정보
상품명 Time Machine : Vintage Watch Belt
브랜드 YEARS AGO
저널날짜 12 - Apr - 2024
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Time Machine : Vintage Watch Belt 수량증가 수량감소 0 (  0)
합계 0 (0개)

고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.  

무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.  
주문시 입력한 입금자명과 실제입금자의 성명이 반드시 일치하여야 하며, 1일 이내로 입금을 하셔야 하며 입금되지 않은 주문은 자동취소 됩니다.

 • 소재 및 관리
  소재 및 관리
  사이즈
  배송 및 교환/반품
  영업일 기준 약 2~3일 소요
  기본 배송비 3,000원 / 5만원 이상 구매시, 무료배송
  제주 지역의 경우 추가 배송비 3,000원

  단, 상품 종류 및 지역 상황에 따라 배송이 다소 지연될 수 있습니다.


  교환 및 반품 주소
  - [03724] 서울 서대문구 연희로 106 동명빌딩 지하 1층


  교환 안내

  1 제품 수령 , 온라인스토어 [my page- order]에서 교환 혹은 반품 접수 부탁드립니다.

  2 CJ 대한통운 (1588-1255) 직접 반품 접수 진행 부탁드립니다. 

  3 제품 수령일 다음날로부터 7 이내에 본사로 제품이 도착이 되어야 정상적인 교환  환불이 가능합니다. 문의 절차 없이 교환  반품을 진행해주신 경우 재반송 처리됩니다.


  [교환  반품이 불가한 경우]


  - 상품의   라벨을 제거한 경우

  - 상품 착용  세탁, 수선을  경우

  - 고의로 제품을 훼손한 경우

  - 교환  반품 기한이 지난 경우

  - 배송받은 박스 포장 상태가 아닌 제품이 훼손될 가능성이 있는 포장 상태로 반품을 보낸 경우


  4 단순 변심으로 인한 교환  반품의 경우 상품 반송비용은 고객님께서 부담해주셔야합니다.(색상  사이즈교환)

  5 제품의 결함  자사 실수로 교환  반품이 이루어지는 경우 배송비는 모두 자사에서 부담합니다.


 • 사이즈
  소재 및 관리
  사이즈
  배송 및 교환/반품
  영업일 기준 약 2~3일 소요
  기본 배송비 3,000원 / 5만원 이상 구매시, 무료배송
  제주 지역의 경우 추가 배송비 3,000원

  단, 상품 종류 및 지역 상황에 따라 배송이 다소 지연될 수 있습니다.


  교환 및 반품 주소
  - [03724] 서울 서대문구 연희로 106 동명빌딩 지하 1층


  교환 안내

  1 제품 수령 , 온라인스토어 [my page- order]에서 교환 혹은 반품 접수 부탁드립니다.

  2 CJ 대한통운 (1588-1255) 직접 반품 접수 진행 부탁드립니다. 

  3 제품 수령일 다음날로부터 7 이내에 본사로 제품이 도착이 되어야 정상적인 교환  환불이 가능합니다. 문의 절차 없이 교환  반품을 진행해주신 경우 재반송 처리됩니다.


  [교환  반품이 불가한 경우]


  - 상품의   라벨을 제거한 경우

  - 상품 착용  세탁, 수선을  경우

  - 고의로 제품을 훼손한 경우

  - 교환  반품 기한이 지난 경우

  - 배송받은 박스 포장 상태가 아닌 제품이 훼손될 가능성이 있는 포장 상태로 반품을 보낸 경우


  4 단순 변심으로 인한 교환  반품의 경우 상품 반송비용은 고객님께서 부담해주셔야합니다.(색상  사이즈교환)

  5 제품의 결함  자사 실수로 교환  반품이 이루어지는 경우 배송비는 모두 자사에서 부담합니다.


 • 배송 및 교환/반품
  소재 및 관리
  사이즈
  배송 및 교환/반품
  영업일 기준 약 2~3일 소요
  기본 배송비 3,000원 / 5만원 이상 구매시, 무료배송
  제주 지역의 경우 추가 배송비 3,000원

  단, 상품 종류 및 지역 상황에 따라 배송이 다소 지연될 수 있습니다.


  교환 및 반품 주소
  - [03724] 서울 서대문구 연희로 106 동명빌딩 지하 1층


  교환 안내

  1 제품 수령 , 온라인스토어 [my page- order]에서 교환 혹은 반품 접수 부탁드립니다.

  2 CJ 대한통운 (1588-1255) 직접 반품 접수 진행 부탁드립니다. 

  3 제품 수령일 다음날로부터 7 이내에 본사로 제품이 도착이 되어야 정상적인 교환  환불이 가능합니다. 문의 절차 없이 교환  반품을 진행해주신 경우 재반송 처리됩니다.


  [교환  반품이 불가한 경우]


  - 상품의   라벨을 제거한 경우

  - 상품 착용  세탁, 수선을  경우

  - 고의로 제품을 훼손한 경우

  - 교환  반품 기한이 지난 경우

  - 배송받은 박스 포장 상태가 아닌 제품이 훼손될 가능성이 있는 포장 상태로 반품을 보낸 경우


  4 단순 변심으로 인한 교환  반품의 경우 상품 반송비용은 고객님께서 부담해주셔야합니다.(색상  사이즈교환)

  5 제품의 결함  자사 실수로 교환  반품이 이루어지는 경우 배송비는 모두 자사에서 부담합니다.


재입고 알림신청
Time Machine : Vintage Watch Belt
YEARS AGO
12 - Apr - 2024

Vintage Watch Belt, 2024

새롭게 선보이는 빈티지 와치 벨트의 목적이라 함은, 오랜 세월로 시계는 대부분 본래의 기능을 잃었음에도 작은 시계가 보내온 세월의 흔적 그대로를 담아내어 세상에 하나뿐인 벨트를 탄생시키는 것이 목적이었습니다.

오래전 누군가의 손목에서 흐르고 있었을 이 시계가, 지금의 시대에 와서 벨트가 되어 어떤 디자이너에 의해, 손목이 아닌 허리에서 새로운 시간을 보낸다는 것은 상상하는 것만으로도 낭만적이었죠.

그렇게 시계에 대한 문화를 동경해온 디렉터가 직접 소장해온 빈티지 시계를 활용하여, 오직 109개의 한정적인 피스만이 탄생하였습니다. 그리고 우리는 이번 프로젝트에서 시계에 대한 그 어떤 역사적인 의미도 담지 않기로 하고 시간을 보는 시계 그 자체로 바라보기로 하였습니다.

늘 시간을 품에 안고 살아가던 주머니 속의 회중시계처럼. 너무나 빠르게 변화하는 우리 시대속의 이 시간이, 의미 있는 순간이 될 수 있기를 바라며.

우리는 시간과 관련된 일을 하고 있습니다.

Credit

Issue Date : 2024.04.12

Graphic Designer : 이석훈
Web Designer : 류민경
Editor : 홍지안
Director : 이은지 이태형

All Right Reserved Ⓒ yearsago

다른 글 보기

최근본상품